Law Firm Trojani

FAMILY CASES

Zyra e avokatisë ofron konsulencen ligjore dhe ndjekjen e çështjeve në gjykatë duke për rastet e:

  • Divorcit
  • Dhunës në familje
  • Kontratës martesore dhe mundesisë për të patur pasuri të ndara gjatë martesës
  • Regjimit pasuror martesor
  • Detyrimit për ushqim per fëmijet dhe për prindërit e moshuar 
  • Ushtrimit te përgjegjësisë prindërore, etj.

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023