Law Firm Trojani

ÇËSHTJE TREGTARE

Zyra e avokatisë merr persipër: 

  • Krijimin dhe regjistrimin e shoqërive tregtare dhe te degëve te tyre, personave fizikë zyrave të përfaqësimit në Qendren Kombetare te Biznesit 
  • Procedurat per ndryshimin e aksionerëve ne shoqerite tregtare, blerjes se kuotave të tyre dhe procedurave te tjera te ngjashme 
  • Hapjen, organizatave jo-fitimprurese te llojit shoqata, qendra dhe fondacione
  • Regjistrimin e markave dhe patentave 
  • Ndjekjen e procedurave të licensimit të bizneseve në varësi të aktivitetit që ato ushtrojnë
  • Ndjekjen në gjykatë të problematikave mes ortakeve në shoqeritë tregtare.

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023