Law Firm Trojani

ÇËSHTJE TË TATIMEVE DHE TAKSAVE

Zyra e avokatise merr persipër: 

  • Përfaqësimin ne mosmarreveshjet me drejtorite e tatim-taksave, për shumën e detyrimit, gjobat, penalitetet 
  • Ndjekjen e procedurave te ankimit administrative
  • Përfaqësimin në gjykatë kunder drejorive te tatim-taksave

Law Firm Trojani

Blv. ‘Gjergj Fishta’, ndertesa 24, Hyrja 3, kati 2, ap.7, Tirana, Albania.

PHONE: +355 67 341 5984 

© ALL RIGHTS RESERVED

LAW FIRM TROJANI 2023